Współpraca

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW!

Jako zarejestrowany Klient będziesz na bieżąco informowany o wszelkich nowościach w naszej ofercie i będziesz mógł korzystać ze specjalnych rabatów i promocji.

Aby dołączyć do grona naszych Klientów wypełnij i wyślij poniższy formularz rejestracji.

Formularz rejestracji

  * pola obowiązkowe

  NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracji jest Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000806081, posiadająca numer NIP: 9512491164 oraz numer REGON: 384482004, kapitał zakładowy w wysokości 13 205 000,00 zł.
  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mai: sklep@medilage.com.

  2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

  Celem przetwarzania danych jest budowanie marki, obsługa biuletynu, portali społecznościowych, organizowanie i przeprowadzenie wydarzeń, kongresów, eventów i szkoleń, a także wysyłka informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Państwa dane mogą zostać powierzone do podmiotów wspomagających działalność Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, zgodnie z art. 28 RODO.

  Państwa dane osobowe przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami punktu 3.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

  3. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych), prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Wnioski w w/w zakresie można przesłać pocztą na adres:

  Healthily sp. z o.o.
  ul. Poleczki 35
  02-822 Warszawa

  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@medilage.com.

  4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie
  Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

  6. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

  7. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
  Administrator w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. np. USA, Singapur, Indie, Chiny, Hong Kong i Kanada, do których transfer jest niezbędny w zakresie celów wskazanych w punkcie 3.

  Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem Administratora.