Go to content
Twój koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.medilage.com jest Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000806081, posiadająca numer NIP: 9512491164 oraz numer REGON: 384482004, kapitał zakładowy w wysokości 13 205 000,00 zł (dalej: „Sprzedawca” lub „Usługodawca”).

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.medilage.com (dalej: „Sklep Internetowy”) oraz zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: [email protected] usług drogą elektronicznych.

2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Z zastrzeżeniem postanowień części IX ust. 14 i ust. 17, postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumentów stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Treści publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym, nie stanowią diagnozy, nie mogą być podstawą diagnozy ani zaleceń w zakresie leczenia.

6. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o produktach publikowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

7. W sprawach związanych z działalnością Sklepu Internetowego można kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: [email protected] bądź pod numerem telefonu: +48 22 307 97 08 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

II. Definicje

Sklep Internetowy – prowadzony przez Usługodawcę sklep internetowy dostępny na stronie internetowej prowadzonej pod adresem internetowym: https://medilage.com.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sprzedawca lub Usługodawca – Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000806081, posiadająca numer NIP: 9512491164 oraz numer REGON: 384482004, kapitał zakładowy w wysokości 13 205 000,00 zł.

Klient – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Usługobiorca – osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona).

Konsument – osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Asortyment – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

Produkt – Asortyment będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Asortymentu, określające rodzaj i liczbę Asortymentu oraz inne treści przewidziane prawem.

Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, udostępniany Usługobiorcy.

Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem email) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Usługobiorcę.

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Asortymentu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dzień Roboczy – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym nie wymaga Rejestracji ani zakładania Konta.

2. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest:

 • dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez prawo, lub naruszających dobre obyczaje;
 • korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia Zamówienia.

2. Rejestracja umożliwia Usługobiorcom:

 • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie Zamówień przy wykorzystaniu wprowadzonych przez Usługobiorcę danych;
 • przeglądanie historii Zamówień;
 • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Usługobiorcom.

3. W celu dokonania Rejestracji, Usługobiorca wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu Internetowego, podając swoje imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail oraz hasło, stanowiące ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Podany przez Usługobiorcę adres e-mail stanowi login do Konta.

4. W trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail (login) oraz hasła.

6. W przypadku gdy Usługobiorca zapomni hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zamieszczony na stronie logowania Sklepu Internetowego, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.

7. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.

8. Usługobiorca, który dokonał rejestracji może w każdej chwili usunąć Konto samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

V. Składanie i realizacja Zamówień

1. Usługobiorca może składać Zamówienia na Asortyment 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się na swoje Konto na stronie Sklepu Internetowego lub skorzystać z opcji złożenia Zamówienia bez Rejestracji;
 • dokonać wyboru Asortymentu będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • wybrać sposób dostawy (dostarczenia Produktu);
 • podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru Zamówienia;
 • podać dane do faktury VAT, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 • dokonać wyboru formy płatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
 • dokonać płatności za Produkt oraz za dostawę (przedpłata) albo zobowiązać się do dokonania płatności za Produkt oraz za dostawę przy odbiorze Produktu (płatność za pobraniem).

3. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu.

4. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji zostanie wysłana specyfikacja Zamówienia (potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę, które nie jest jednak równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji).

5. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Usługodawca w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę prześle na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Asortyment objęty Zamówieniem.

6. W przypadku, gdy Usługodawca w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji lub poinformuje Usługobiorcę w sposób wskazany w ust. 5 powyżej, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane, umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za Zamówienie, które nie zostało przyjęte do realizacji zostaną niezwłocznie zwrócone Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu.

7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT, które wysyłane są do Klienta wraz z zamówionym Produktem. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT jest podanie w Zamówieniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

8. Usługodawca zastrzega, że w przypadku Zamówienia już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe.

VI. Ceny Produktów i koszty dostawy

1. Ceny Asortymentu zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Ceny Asortymentu zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie obejmują kosztów transportu i dostawy Produktu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

3. Asortyment podlega sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Produktu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Koszty dostawy Produktu zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym albo na fakturze VAT wystawianych do Zamówienia zgodnie z postanowieniami części V ust. 7 Regulaminu.

VII. Płatności

1. Przy składaniu Zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród następujących dostępnych metod płatności:

 • płatność z góry (przedpłata) w jednym z następujących systemów płatności akceptowanych przez Sklep:
   1. przelew tradycyjny – płatność wykonywana w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
   2. przelew elektroniczny – płatność wykonywana z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
   3. płatność kartą kredytową – płatność wykonywana za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
   4. płatności mobilne BLIK – płatność realizowana za pomocą sześciocyfrowego kodu wyświetlanego przez aplikację mobilną banku, który służy do zaakceptowania transakcji.

2. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia specyfikacji Zamówienia, o której mowa w części V ust. 4 Regulaminu (z wyjątkiem płatności za pobraniem).

4. W przypadku wybranego Asortymentu Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie.

VIII. Dostawa Produktu

 1. Dostawa Produktu jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Koszt dostawy Produktu jest uzależniony od miejsca dostawy i jest podawany podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty dostawy Produktu, opłacane są przez Usługobiorcę przy opłacaniu Zamówienia (lub przy odbiorze w przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem).
 5. Termin dostawy Produktu jest uzależniony od miejsca dostawy.
 6. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji informację o tym, że zamówiony Produkt został wysłany wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu dostawy.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionego Produktu należycie zapakowanego w warunkach zapewniających jego integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane odmową przyjęcia przesyłki albo podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 9. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać poprawnie doręczona z przyczyn obciążających Klienta (w szczególności z powodu podania błędnego adresu dostawy lub odmowy przyjęcia przesyłki), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami kolejnej dostawy Produktu w wysokości i na zasadach określonych przy składaniu Zamówienia.
 10. Przy odbiorze Produktu Klient powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Produkt wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

IX. Reklamacje dotyczące Produktu

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w związku z wadami Produktu.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Reklamację dotyczącą Produktu Klient może złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub w formie listu wysłanego pocztą tradycyjną na adres: Flexible Logistics Services Sp.z o.o. Pass 20K, Budynek nr 9 (Dział Zwrotów), 05-870 Błonie.

4. Reklamacja powinna zawierać:

 • numer Zamówienia;
 • imię i nazwisko Klienta składającego reklamację;
 • adres do korespondencji lub adres e-mail;
 • opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 • żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

5. Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik I do Regulaminu.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

7. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na adres Flexible Logistics Services Sp.z o.o. Pass 20K, Budynek nr 9 (Dział Zwrotów), 05-870 Błonie. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
 • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Klientowi. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeżeli określony termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem.

10. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

11. Sprzedawca dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Klienta o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej (na podany przez Klienta adres e-mail).

12. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca ponownie przesyła Klientowi, na swój koszt, Produkty wolne od wad bądź zwraca cenę sprzedaży Produktów (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu) – w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

13. W przypadku Produktu objętego gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Produktu.

14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego Konsumentem (w tym wobec Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu.

15. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient może złożyć odwołanie od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.

16. Informujemy, że Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Postanowienia zawarte w części IX. ust. 16 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ani odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu.

17. Postanowienia części IX ust. 16 nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

X. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem (oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy: Flexible Logistics Services Sp.z o.o. Pass 20K, Budynek nr 9 (Dział Zwrotów), 05-870 Błonie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected].

3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić w szczególności poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik II do Regulaminu).

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta (będącego Konsumentem) na adres Sprzedawcy:

Flexible Logistics Services Sp.z o.o. Pass 20K, Budynek nr 9 (Dział Zwrotów), 05-870 Błonie.

Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Produktu przez Klienta (będącego Konsumentem) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. Zwracany Produkt musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Produktu, zbadania jego zgodności z Umową Sprzedaży (Zamówieniem), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zdania 2 i 3 powyżej.

7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Zwracany Produkt powinien zostać w miarę możliwości odesłany razem z otrzymanym paragonem albo fakturą VAT.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca dokonuje zwrotu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu.

XI. Zwrot należności na rzecz Usługobiorcy/Klienta

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

 • nieprzyjęcia przez Usługodawcę złożonej przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Asortymentu;
 • zwrotu zamówionego Produktu przez Klienta będącego Konsumentem (lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży;
 • uznania przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej Produktu i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z częścią X Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi (będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania Produktu odesłanego przez Klienta (będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) zgodnie z postanowieniami części X ust. 5 Regulaminu lub dostarczenia przez Konsumenta (lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta) dowodu odesłania Produktu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Produktu.

XII. Ochrona prywatności i dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz Usługi Elektronicznej jest Sprzedawca Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa).

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].

3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu dostępne są w Polityce prywatności i cookies Sklepu Internetowego.

XIII. Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej

1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorców, następujące Usługi Elektroniczne:

 • Zakładanie i prowadzenie Kont, na których gromadzone są informacje o złożonych Zamówieniach;
 • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiający złożenie Zamówienia bez Rejestracji.

2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Usługi Elektronicznej jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.

4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej są następujące:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieoznaczony;
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez Rejestracji zostaje zawarta w momencie wyświetlenia formularza i jest zawierana jest zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest złożenie Zamówienia.

5. Korzystanie z Usługi Elektronicznej może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi Elektronicznej polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usługi Elektronicznej, zawartych na czas nieoznaczony, są następujące:

 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected];
 • Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

7. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub w formie listu poleconego wysłanego na adres:

Flexible Logistics Services Sp.z o.o. Pass 20K, Budynek nr 9 (Dział Zwrotów), 05-870 Błonie.

9. W reklamacji Usługobiorca powinien podać:

 • imię i nazwisko;
 • adres do korespondencji lub adres e-mail;
 • opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 • żądanie związane ze składaną reklamacją.

10. Reklamację można składać przy użyciu formularza, który stanowi załącznik III do Regulaminu.

11. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

12. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na adres Sprzedawcy:

Flexible Logistics Services Sp.z o.o. Pass 20K, Budynek nr 9 (Dział Zwrotów), 05-870 Błonie

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected].

13. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, umowa ta jest uważana za niezawartą.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta w drodze korespondencji elektronicznej.

2. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia.

3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu Internetowego), układu i kompozycji stron internetowych Sklepu Internetowego, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik I Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego umowy sprzedaży Produktów (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa)

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adres Klienta: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nr telefonu Klienta: __________________________________________________________________________________________ Adres e-mail Klienta: __________________________________________________________________________________________ Reklamacja dotyczy: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: __________________________________________________________________________________________ Żądanie reklamacji: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Podpis składającego reklamację (**) __________________________ Data: (**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej. Załącznik II Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa) Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ rodzaj produktu(ów), liczba Data odbioru przesyłki zawierającej produkty: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adres Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (**) __________________________ Data: (**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej. Załącznik III Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa)

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adres Klienta: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nr telefonu Klienta: __________________________________________________________________________________________ Adres e-mail Klienta: __________________________________________________________________________________________ Reklamacja dotyczy: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: __________________________________________________________________________________________ Żądanie reklamacji: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Podpis składającego reklamację (**) __________________________ Data: (**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej. OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Wersja 1 Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedmiotem przeważającej działalności firmy wedlug klasyfikacji PKD jest ________________________. W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym zawarcie tej umowy nie ma dla mnie charakteru zawodowego (w rozumieniu i na potrzeby przepisu art. 3855 kodeksu cywilnego oraz art. 5564 kodeksu cywilnego), a zatem zastosowanie mają wobec mnie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz.1495) Podpis: __________________________ OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Wersja 2 Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedmiotem przeważającej działalności firmy wedlug klasyfikacji PKD jest ________________________. W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada dla mnie charakter zawodowy. Podpis: __________________________

Załącznik II Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Healthily sp. z o.o. ul. Poleczki 35 (02-822, Warszawa)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ rodzaj produktu(ów), liczba

Data odbioru przesyłki zawierającej produkty:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adres Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (**)

__________________________

Data:

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.